Privacy verklaring Voetencentrum Noordwijk

Voetencentrum Noordwijk, gevestigd aan Offemweg 85, 2201 HC Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

www.voetencentrumnoordwijk.nl

Offemweg 85

2201 HC Noordwijk

+ 31713623016

Voetencentrum Noordwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst contactgegevens van de klant via een app

Voetencentrum Noordwijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (bsn) (indien nodig vanwege factuur voor verzekering) en verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens
 • Biometrische gegevens
 • Foto’s van uw voeten (digitaal)

Voetencentrum Noordwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met aanverwante gezondheids-disciplines (na uw goedkeuring)
 • Afhandeling van uw betaling
 • U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten

Voetencentrum Noordwijk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetencentrum Noordwijk) tussen zit. Voetencentrum Noordwijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

 • Podofile ( individueel registratieprogramma voor voetzorg bedrijven)
 • Libersy (website en online agenda systeem)
 • Windows (Office/Word/Excel)
 • ProVoetZorg (communicatieprogramma met Podotherapie Groene Hart mbt DM zorg, hogere profielen)
 • Vip life (communicatie programma Podotherapie Wender)

Voetencentrum Noordwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor NAW gegevens. Voor medische gegevens geldt een termijn van 15 jaar. Dit is de wettelijke termijn voor bedrijven om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voetencentrum Noordwijk verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voetencentrum Noordwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voetencentrum Noordwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetencentrum Noordwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voetencentrumnoordwijk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek.

Voetencentrum Noordwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voetencentrum Noordwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@voetencentrumnoordwijk.nl

In Voetencentrum Noordwijk werken samen:
Pedicure salon Elise Eisenga
Pedicure praktijk Tineke Altena
Pedicure Joan Zwanenburg
Pedicure Manuela van Noort
So Beautiful by Sandra de Ridder
Podotherapie den Dulk

procert-logo-zonder-tekst-wit-50
provoet