1.5. Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetencentrum Noordwijk en een cliënt waarop Voetencentrum Noordwijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen Voetencentrum Noordwijk

Voetencentrum Noordwijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetencentrum Noordwijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan Voetencentrum Noordwijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetencentrum Noordwijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetencentrum Noordwijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen.

Het honorarium voor een volledige pedicure behandeling is momenteel 35 euro, ongeacht hoe lang de behandeling duurt. Er wordt altijd max 30 min ingepland voor een volledige pedicure behandeling.

Voetencentrum Noordwijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4.Betaling

Voetencentrum Noordwijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetencentrum Noordwijk vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pin of via een betaal app te voldoen. Betaling in termijnen is onmogelijk.

5.Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Voetencentrum Noordwijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetencentrum Noordwijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetencentrum Noordwijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Voetencentrum Noordwijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetencentrum Noordwijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding

Voetencentrum Noordwijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetencentrum Noordwijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Weest u ervan bewust dat wij geen geluidsdichte muren hebben.

7.Aansprakelijkheid

Voetencentrum Noordwijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetencentrum Noordwijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetencentrum Noordwijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Wij adviseren u altijd uw waardevolle spullen mee te nemen de praktijk ruimte in.

8.Beschadiging & diefstal

Voetencentrum Noordwijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetencentrum Noordwijk meldt diefstal altijd bij de politie.

9.Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetencentrum Noordwijk. Voetencentrum Noordwijk dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetencentrum Noordwijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetencentrum Noordwijk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarvan u een folder in de wachtkamer kunt vinden.

10.Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetencentrum Noordwijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11.Recht

Op elke overeenkomst tussen Voetencentrum Noordwijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst